RODO
Ważne informacje
KLAUZULA INFORMACYJNA W PROCESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW PROJEKTÓW / WYDARZEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ THE POLISH FARM ADVISORY AND TRAINING CENTRE NOT-FOR-PROFIT SP. Z O. O. ORAZ ODWIEDZAJĄCYCH JEJ STRONĘ INTERNETOWĄ

 

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”), przekazujemy Pani/Panu poniższą informację o tym, w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe subskrybentów, a także o prawach związanych z przetwarzaniem tych danych.

 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do udziału w wydarzeniu / projekcie / debacie organizowanej przez PFA. W przypadku nie podania tych danych niemożliwym będzie przekazywanie przez PFA informacji o podejmowanych działaniach, wydarzeniach i projektach. W pozostałym zakresie Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie innych przesłanek dopuszczalności przetwarzania wskazanych w art. 6 RODO.

 

 1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest THE POLISH FARM ADVISORY AND TRAINING CENTRE NOT-FOR-PROFIT SP. Z O. O.  z siedzibą w Miastkowie (18-413), ul. Łomżyńska 24, (dalej jako: „Administrator” lub „PFA”).

 

Z Administratorem, może się Pani/Pan skontaktować w następujący sposób:

adres e-mail: info@farm-advisory.eu;

adres korespondencyjny: ul. Łomżyńska 24, 18-413 Miastkowo;

telefon kontaktowy: +48 791-222-802;

Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach: odpowiedzi na zapytania, przedstawienia oferty, marketingu bezpośredniego własnych projektów i działań, realizacji celów statutowych, przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną oraz telefoniczną, zawarcia i wykonania umowy, realizacji obowiązków prawno-podatkowych, obrony przed roszczeniami oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń.

 

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b)  i f) RODO oraz inne akty prawne, w szczególności Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.).

 

Prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest przetwarzanie danych w ramach relacji z kontrahentem lub współpracownikiem w realizacji celów statutowych oraz przetwarzanie danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego własnych projektów i działań.

 

 1. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

W związku z przetwarzaniem danych w powyższych celach, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora, w szczególności w zakresie obsługi informatycznej, prawnej, kadrowej, księgowej, ochrony osób i mienia lub ochrony danych osobowych, a także przez podmioty, którym Administrator udostępnia dane osobowe na podstawie przepisów prawa, w szczególności organom ścigania, organom kontrolnym i organom podatkowym.

 

 1. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji umowy oraz przez wymagany w świetle obowiązującego prawa okres po jej wygaśnięciu, w celach archiwizowania danych lub przed ochroną przed roszczeniami i w celu ich dochodzenia.

 

 1. PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH

W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:

 1. prawo dostępu do treści danych (art. 15 RODO)

Jest to prawo do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarza Pani/Pana dane osobowe oraz prawo uzyskania dostępu do tych danych (w tym uzyskania ich kopii), a także w szczególności do następujących informacji: (i) o celach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, (ii) o kategoriach przetwarzanych danych osobowych, (iii) informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym Administrator ujawnił Pani/Pana dane osobowe lub którym ma zamiar ujawnić te dane, (iv) o możliwości skorzystania z praw w zakresie ochrony danych osobowych i o sposobie realizacji tych praw, (v) o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego, (vi) o profilowaniu, a także o konsekwencjach takiego przetwarzania dla Pani/Pana.

 1. prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO)

Jest to prawo do żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania Pani/Pana danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.

 1. prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO)

Jest to prawo do żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących Pani/Pana danych osobowych (zwane również „prawem do bycia zapomnianym”). Administrator ma w takiej sytuacji obowiązek usunąć Pani/Pana dane osobowe, pod warunkiem że jest spełniona jedna z następujących przesłanek: (i) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, (ii) cofnięto zgodę, na której opiera się przetwarzanie i Administrator nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, (iii) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem, (iv) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego.

Nie jest możliwa realizacja prawa do usunięcia danych osobowych, w przypadku gdy Administrator jest zobowiązany na podstawie przepisów prawa do dalszego przetwarzania danych osobowych w zakresie określonym przez odpowiednie przepisy prawa lub w celach niezbędnych do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 1. prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO)

Jest to prawo do żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w następujących przypadkach, gdy: (i) kwestionuje Pani/Pan prawidłowość danych osobowych przetwarzanych przez administratora, (ii) przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiono się usunięciu swoich danych osobowych, (iii) Administrator nie potrzebuje już Pani/Pana danych osobowych, ale są one Pani/Panu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W przypadku realizacji prawa do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, Administrator może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, z wyjątkiem ich przechowywania, wyłącznie za Pani/Pana zgodą lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego.

 1. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO)

Ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych opartego na prawnie uzasadnionym interesie Administratora (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). W takiej sytuacji Administrator nie będzie mógł dalej przetwarzać danych w tych celach, chyba że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy lub dane potrzebne są Administratorowi do dochodzenia roszczeń.

Prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych nie przysługuje w przypadku, gdy: (i) przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody – w takiej sytuacji można natomiast wycofać zgodę, (ii) przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną, (iii) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia przez Administratora obowiązku prawnego.

 1. prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO)

Jest to prawo do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie danych osobowych dostarczonych Administratorowi przez Panią/Pana danych oraz żądania przesłania tych danych osobowych innemu administratorowi danych, jeśli jest to technicznie możliwe. Prawo to przysługuje jeśli dane przetwarzane są w związku z umową.

 

 1. SPOSÓB REALIZACJI PRAW

Jest Pani/Pan uprawniona/y do zgłoszenia realizacji swoich praw, o których mowa w punkcie 5 w następujący sposób:

adres e-mail: info@farm-advisory.eu;

adres korespondencyjny: ul. Łomżyńska 24, 18-413 Miastkowo;

telefon kontaktowy: +48 791-222-802

 

 1. SKARGA DO ORGANU NADZORCZEGO

W przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres organu. tj. ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.

 

 1. ZAUTOMATYZOWANE PRZETWARZANIE DANYCH

Administrator nie podejmuje wobec Pani/Pana decyzji w sposób wyłącznie zautomatyzowany, w szczególności w oparciu o profilowanie.

Przydatne linki:

Agencja Nieruchomości Rolnych
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Fundusze Europejskie
Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich
Agencja Rynku Rolnego

Skontaktuj się z nami

THE POLISH FARM ADVISORY
AND TRAINING CENTRE
NOT FOR PROFIT Sp. z o.o.

ul. Łomżyńska 24
18-413 Miastkowo

Newsletter

Wpisz swój adres e-mail, a my wyślemy Ci więcej informacji

Search

Używamy plików cookies w celu optymalizacji obsługi.

Zrozumiałem

Używamy plików cookies w celu optymalizacji obsługi.

Zrozumiałem